BILAN - komplexné účtovnícke služby, vedenie účtovníctva

Podvojné účtovníctvo

Vedenie podvojného účtovníctva pozostáva najmä z nasledujúcich činností: 

 1. vedenie účtovníctva vrátane účtovania v hlavnej knihe a analytickej evidencii 
 2. spracovanie a zatriedenie účtovných podkladov (došlé a odoslané faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy, interné doklady, cestovné príkazy a pod.) 
 3. vypracovanie mesačnej súvahy a výkazu ziskov a strát 
 4. vypracovanie daňového priznania k DPH a vedenie záznamov na daňové účely 
 5. vypracovanie hlásení daňovému úradu, literárnemu fondu a pod. 
 6. príprava mesačných zostáv transakcií (denníka) usporiadaných z časového hľadiska 
 7. príprava mesačných zostáv transakcií (denníka) usporiadaných z vecného hľadiska 
 8. saldokonto dodávateľov a odberateľov 
 9. vypracovanie podkladov pre postupovanie pohľadávok a vzájomné zápočty pohľadávok 
 10. kontrola a zaúčtovanie cestovných príkazov 
 11. zastupovanie pri kontrolách daňových úradov a poisťovní 
 12. zastupovanie pri daňových previerkach a auditoch 
 13. evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku 
 14. príprava podkladov na inventarizácie pokladne, pohľadávok, záväzkov, majetku a pod. 
 15. príprava účtovnej závierky na konci roka, listy na odsúhlasenie stavu pohľadávok 
 16. vypracovanie ročnej účtovnej závierky, ktorá pozostáva zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok v predpísanej forme 
 17. vypracovanie mimoriadnych závierok 
 18. vypracovanie daňového priznania s prílohami