BILAN - komplexné účtovnícke služby, vedenie účtovníctva

Mzdy a personalistika

Vedenie mzdovej agendy pozostáva najmä z nasledujúcich činností: 

  1. spracovanie miezd
  2. vedenie mzdových listov a výplatných listín 
  3. vypracovanie rekapitulácie výplatných listín za kalendárny mesiac a rok 
  4. vypracovanie výkazov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní 
  5. vypracovanie prihlášok, odhlášok a oznámení do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, 
  6. vypracovanie štvrťročných prehľadov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti a ročných hlásení o vyúčtovaní dane 
  7. vystavenie potvrdení o vyplatenej mzde a zrazených preddavkoch pre všetkých zamestnancov za príslušné zdaňovacie obdobie a vykonanie ročného zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti v zmysle zákona o dani z príjmov, zápočty rokov a potvrdenia pri ukončení pracovného pomeru 
  8. vypracovanie výkazov poistného na poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania 
  9. výpočet povinného prídelu do sociálneho fondu